ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 15/02/2567 - 31/03/2567 1/10 - รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 15/02/2567 - 31/03/2567 0/10 - รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
3. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 14/02/2567 - 21/03/2567 1/20 - รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 14/02/2567 - 21/03/2567 5/20 - รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/02/2567 - 01/03/2567 3/10 - รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/02/2567 - 01/03/2567 3/8 - รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
7. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/02/2567 - 26/02/2567 0/12 รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
8. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/02/2567 - 26/02/2567 10/13 รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
9. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 01/02/2567 - 08/03/2567 3/25 - รอบพิเศษ ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
10. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 01/02/2567 - 08/03/2567 5/30 - รอบพิเศษ ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
11. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ 01/02/2567 - 08/03/2567 8/25 - รอบพิเศษ ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/02/2567 - 06/05/2567 1/19 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/02/2567 - 06/05/2567 6/31 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
14. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/02/2567 - 26/02/2567 2/31 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
15. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/02/2567 - 26/02/2567 9/10 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
16. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/02/2567 - 20/04/2567 9/31 รอบที่ 4 ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
17. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/02/2567 - 20/04/2567 21/25 รอบที่ 4 ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
18. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/02/2567 - 01/03/2567 4/20 - รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
19. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 01/02/2567 - 01/03/2567 9/35 - รอบที่ 4 รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
20. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/02/2567 - 05/04/2567 3/20 - รอบทั่วไป 2 ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
21. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/02/2567 - 05/04/2567 5/10 รอบทั่วไป 2 ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
22. วิทยาลัยช่างศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 22/01/2567 - 23/02/2567 5/30 - รอบที่ ๔ พิเศษ ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
23. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 21/01/2567 - 15/03/2567 12/33 รอบทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
24. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 21/01/2567 - 15/03/2567 23/19 รอบทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
25. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 15/01/2567 - 22/03/2567 9/30 รอบทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
26. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 15/01/2567 - 22/03/2567 13/30 รอบทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร