วิธีการสมัคร

 1. ขั้นตอนของการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
   1. พิมพ์ URL : http://registra.bpi.ac.th 
   2. เลือกเมนู สมัครเรียน
   3. เลือกสถานที่รับสมัคร หลักสูตร  แล้วคลิกที่ปุ่ม กรอกใบสมัคร 
   4. แนบรูปหน้าตรง ชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิ้วในระบบ (*.gif,*.jpg,*.png,*.bmp) เท่านั้น
   5. กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้ว กดปุ่มบันทึก
   6. เมื่อกดปุ่มบันทึก ข้อมูลเรียบแล้ว
   7. ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร โดยเลือกสถานศึกษาที่สมัครเรียน ติ๊กเลือก เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่ Passport
   8. กรอก เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่ Passport  และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ
   9. เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้คลิกที่เมนู ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร แล้วคลิกพิมพ์ใบชำระเงิน 
   10. หากชำระเงินแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 7 - 8 เพื่อเข้าระบบแนบเอกสารการชำระเงิน
   11. ให้คลิกที่เมนู ข้อมูลการชำระเงิน แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
   12. หากเจ้าหน้าเช็คสถานการชำระเงินแล้ว  ให้ไปที่เมนู พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วกดรูปพิมพ์ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไว้ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ