...

ระบบบริหารการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร สาขา ปีการศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ดุริยางคศิลป์ไทย 2565
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ไทย 2565
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ดุริยางคศิลป์ไทย 2560
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ไทย 2560
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 2560
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี คีตศิลป์ไทย 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ดนตรีไทย 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี นาฎศิลป์ไทย 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี คีตศิลป์ไทย 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ดนตรีไทย 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี นาฎศิลป์ไทย 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 2550
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี คีตศิลป์ไทย 2547
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ดนตรีไทย 2547
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี นาฎศิลป์ไทย 2547
คณะศิลปศึกษา
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2558
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 2558
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์ไทยศึกษา 2558
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์สากลศึกษา 2558
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2555
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 2555
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์ไทยศึกษา 2555
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์สากลศึกษา 2555
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2552
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 2552
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์ไทยศึกษา 2552
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์สากลศึกษา 2552
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2547
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 2547
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์ไทยศึกษา 2547
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี นาฏศิลป์สากลศึกษา 2547
คณะศิลปวิจิตร
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ 2565
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ทัศนศิลป์ 2565
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ออกแบบตกแต่งภายใน 2565
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 2 ปี (ต่อเนื่อง) ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 2561
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ทัศนศิลป์ 2560
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ออกแบบตกแต่งภายใน 2560
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี เครื่องเคลือบดินเผา 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี จิตรกรรม 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี จิตรกรรมไทย 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ช่างสิปปหมู่ 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ประติมากรรม 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ภาพพิมพ์ 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ออกแบบตกแต่งภายใน 2555
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี เครื่องเคลือบดินเผา 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี จิตรกรรม 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี จิตรกรรมไทย 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ช่างสิปปหมู่ 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ประติมากรรม 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ภาพพิมพ์ 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ออกแบบตกแต่งภายใน 2552
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี เครื่องเคลือบดินเผา 2547
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี จิตรกรรม 2547
วิทยาลัยนาฏศิลป
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562
วิทยาลัยช่างศิลป
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2567
     - หลักสูตรศิลปบัณฑิต 2 ปี วิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 2561
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี วิชาศิลปศึกษา 2562
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2567
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดนตรีศึกษา 2562
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี นาฏศิลป์ศึกษา 2562