ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - สถิติการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/10/2561-31/10/2563
   - สถิติการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/07/2561-31/12/2561
   - ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/05/2561-30/06/2562
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 08/12/2560-08/12/2563
  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   - ประกาศข่าวรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/11/2561-01/12/2561
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 24/10/2561-31/03/2562
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - ดาวน์ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบ2) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/11/2561-02/12/2561
   - ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบที่2) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/11/2561-31/12/2561
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 26/05/2558-30/09/2562
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 26/05/2558-30/09/2562
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 06/08/2557-31/08/2565
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 12/05/2557-30/09/2570
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 12/05/2557-30/09/2570
  คณะศิลปวิจิตร
   - คณะศิลปวิจิตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 26/10/2561-30/11/2561