ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 19/05/2560
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 10/04/2560
   - (สำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่)ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/03/2560
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา(ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 02/03/2560
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/01/2560
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/01/2560
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้ประเภทสำรองมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/12/2559
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/11/2559
   - แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/11/2559
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/05/2559
   - ปฏิทินการจัดการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/05/2559
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - รายชื่อ ป.ตรี วนศ.สพ.2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 19/05/2560
   - สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 19/05/2560
   - รายชื่อนักเรียน ณ 15พ.ค.60 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 16/05/2560
   - รายงานงบทดลอง เม.ย.60 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 09/05/2560
   - รายงานงบทดลอง มี.ค.60 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2560
   - งบ ต.ค - ม.ค | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2560
   - งบการเงิน ก.พ. 2560-1 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/03/2560
   - งบการเงิน ก.พ.2560-2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/03/2560
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557