ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - สถิติการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/10/2561-31/10/2563
   - ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/05/2561-30/06/2562
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 08/12/2560-08/12/2563
  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   - วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 23/01/2562-12/02/2562
   - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 15/01/2562-31/01/2562
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 24/10/2561-31/03/2562
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 17/12/2561-17/03/2562
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 21/01/2562-25/02/2562
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2562 (รอบที่2) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 08/01/2562-04/02/2562
   - รับสมัครนักเรียน ม.1/ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 29/11/2561-10/03/2562
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 26/05/2558-31/12/2562
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 26/05/2558-31/12/2562
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 06/08/2557-31/08/2565
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 12/05/2557-31/12/2570
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 12/05/2557-31/12/2570