ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ฉบับสมบูรณ์) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 14/12/2560
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/12/2560
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/10/2560
   - (สำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่)ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/03/2560
   - แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/11/2559
   - ปฏิทินการจัดการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/05/2559
  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   - รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/11/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/10/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
   - รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/11/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - เลื่อนการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ปี2561 ประเภทความสามารถพิเศษ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 04/12/2560
   - ประมาณการค่าใช้จ่ายเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 04/12/2560
   - แบบรับรองความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สำหรับสมัครเรียนต่อ วนศ.สุโขทัยประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/11/2560
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/11/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 04/10/2560
   - รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/09/2560
   - รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 04/08/2560
   - รายงานงบทดลอง พ.ค.60 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/06/2560
   - รายงานงบทดลอง เม.ย.60 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 09/05/2560
   - รายงานงบทดลอง มี.ค.60 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2560
   - งบ ต.ค - ม.ค | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2560
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557