ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 07/02/2561 - 23/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 37/25
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 07/02/2561 - 25/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 25/36
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 01/02/2561 - 15/03/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 17/32
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 01/02/2561 - 15/03/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 14/11
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 07/02/2561 - 23/02/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 20/25
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 12/02/2561 - 28/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0/4
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 07/02/2561 - 23/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1/5
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 07/02/2561 - 25/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 5/8
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 12/02/2561 - 02/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2/11
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 12/02/2561 - 28/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0/5
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 02/02/2561 - 01/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 0/6
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 19/02/2561 - 02/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 0/11
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 07/02/2561 - 25/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 6/21
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 12/02/2561 - 02/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 18/13
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 19/02/2561 - 23/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลป 30/9
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 12/02/2561 - 28/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 4/8
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 07/02/2561 - 25/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 19/13
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 12/02/2561 - 28/02/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 21/6
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 02/02/2561 - 01/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 16/5
16. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 07/02/2561 - 23/02/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4/14


Copyright 2010 - Bunditpatanasilpa Institute