ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  ทั่วไป (รอบ 2)
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 18/25 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 36/35 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1/20 นักเรียนใหม่
4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 12/58 นักเรียนใหม่
5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 9/50 นักเรียนใหม่
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6/70 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 7/20 นักเรียนใหม่
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป(รอบที่2)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 0/16 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 3/2 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 6/4 นักเรียนใหม่
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 30/36 นักเรียนใหม่
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 6/8 นักเรียนใหม่
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 10/16 นักเรียนใหม่
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 3/9 นักเรียนใหม่
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1/8 นักเรียนใหม่
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 1/10 นักเรียนใหม่
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 13/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1/1 นักเรียนใหม่
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1/12 นักเรียนใหม่
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 9/35 นักเรียนใหม่
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 5/26 นักเรียนใหม่
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 9/16 นักเรียนใหม่
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 20/13 นักเรียนใหม่
16. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 60/11 นักเรียนใหม่
17. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 17/10 นักเรียนใหม่
18. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 13/12 นักเรียนใหม่
19. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลป 13/14 นักเรียนใหม่
20. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 13/8 นักเรียนใหม่
21. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 4/12 นักเรียนใหม่
22. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 12/14 นักเรียนใหม่
23. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 7/14 นักเรียนใหม่
24. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 7/13 นักเรียนใหม่
25. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 01/11/2561 - 30/11/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0/20 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute