ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  ทั่วไป (รอบ 4)
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 16/05/2563 - 05/06/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0/23 นักเรียนใหม่
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป (พิเศษ 2)
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 21/05/2563 - 15/06/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2/41 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 21/05/2563 - 15/06/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1/6 นักเรียนใหม่
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป (รอบที่ 4)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 16/05/2563 - 05/06/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2/32 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 07/05/2563 - 10/06/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0/15 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 07/05/2563 - 10/06/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 7/3 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่ 5)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 01/05/2563 - 15/06/2563 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1/10 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute