ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/20 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/20 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
3. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/12/2563 - 31/12/2563 0/25 - ทั่วไป (รอบ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
4. วิทยาลัยช่างศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 01/12/2563 - 30/12/2563 0/30 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
5. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/30 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
6. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 1/30 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/20 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/10 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
9. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สำรองข้อมูล ห้ามใช้งาน) สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/0 - ทั่วไป (รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
10. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/30 - ทั่วไป (รอบที่ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/12/2563 - 30/12/2563 3/35 ทั่วไป (รอบ 1) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
12. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 3/24 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
13. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/10 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
14. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 01/12/2563 - 30/12/2563 0/35 - ทั่วไป (รอบ 1) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
15. คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/80 ทั่วไป (รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
16. คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 1/24 ทั่วไป (รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
17. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 01/12/2563 - 30/12/2563 0/70 - ทั่วไป(รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
18. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 01/12/2563 - 30/12/2563 0/20 - ทั่วไป(รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
19. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 1/4 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
20. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/26 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
21. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 1/9 - โครงการพิเศษ(ศิลปะดีเด่น รับนักเรียนทั่วไป) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
22. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 10/8 - โครงการพิเศษ(ศิลปะดีเด่น รับนักเรียนทั่วไป) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
23. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/12/2563 - 30/12/2563 0/58 - ทั่วไป (รอบ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
24. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 1/40 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
25. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 30/12/2563 0/9 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร