ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 20/03/2566 - 30/04/2566 0/15 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 20/03/2566 - 30/04/2566 1/15 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 17/03/2566 - 24/03/2566 2/3 ทั่วไปรอบที่ 3 ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/03/2566 - 30/04/2566 5/20 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
5. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/03/2566 - 30/04/2566 7/6 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 16/02/2566 - 10/05/2566 9/27 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 16/02/2566 - 10/05/2566 5/1 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
8. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 15/02/2566 - 31/03/2566 4/10 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 15/02/2566 - 31/03/2566 6/15 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 15/02/2566 - 30/04/2566 2/13 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
11. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 15/02/2566 - 30/04/2566 0/37 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 27/01/2566 - 01/05/2566 6/32 ทั่วไป รอบที่ 3 ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 27/01/2566 - 01/05/2566 4/27 ทั่วไป รอบที่ 3 ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
14. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 10/02/2566 - 31/03/2566 7/15 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
15. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 10/02/2566 - 31/03/2566 9/9 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
16. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 10/03/2566 - 24/03/2566 6/35 - ทั่วไป (รอบ3) ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
17. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 10/03/2566 - 24/03/2566 2/25 - ทั่วไป (รอบ3) ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร