ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  ทั่วไป (รอบ3)
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 11/02/2562 - 23/03/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 30/42 นักเรียนใหม่
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป (รอบที่ 3)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 11/02/2562 - 23/03/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 5/10 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 11/02/2562 - 23/03/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 9/16 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่ 4)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 20/03/2562 - 31/03/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0/2 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 20/03/2562 - 31/03/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1/10 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute