ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 35/25
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 97/35
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/11/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 54/60
4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4/20
5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 21/50
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 37/70
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 31/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยช่างศิลป 0/15
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 18/20
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 9/16
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 16/20
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 58/60
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 7/15
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2/15
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 9/15
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 3/9
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 14/15
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 9/15
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 11/15
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 12/10
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 15/20
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 9/30
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 65/60
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 29/30
16. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 200/90
17. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 30/30
18. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 57/30
19. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 32/20
20. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลป 39/30
21. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 61/30
22. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 45/30
23. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 33/30
24. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 16/30
25. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 40/18
26. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 03/11/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 35/30
27. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 34/30
28. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 30/10/2560 - 30/11/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 9/20


Copyright 2010 - Bunditpatanasilpa Institute