ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 21/01/2562 - 22/03/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4/41 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 21/01/2562 - 22/03/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1/11 นักเรียนใหม่
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป (รอบที่ 3)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 14/01/2562 - 31/01/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 12/16 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 03/01/2562 - 27/01/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2/7 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 16/01/2562 - 16/02/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1/7 นักเรียนใหม่
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 22/01/2562 - 22/02/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 0/7 นักเรียนใหม่
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 18/01/2562 - 05/02/2562 วิทยาลัยนาฏศิลป 3/1 นักเรียนใหม่
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 03/01/2562 - 27/01/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 12/9 นักเรียนใหม่
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 16/01/2562 - 16/02/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 10/6 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute