ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 31/12/2564 1/36 - รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 1/37 - รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
3. คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/83 - ทั่วไป (รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
4. คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 01/12/2564 - 31/12/2564 0/36 - ทั่วไป (รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
5. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/15 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
6. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 1/20 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
7. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/20 - ทั่วไป (รอบที่ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/15 - ทั่วไปรอบที่2 ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
9. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 5/17 - ทั่วไปรอบที่2 ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/12 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/14 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/26 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
13. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 2/14 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
14. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 01/12/2564 - 31/12/2564 0/20 - ทั่วไป(รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
15. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 01/12/2564 - 31/12/2564 0/70 - ทั่วไป(รอบที่2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
16. วิทยาลัยช่างศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 01/12/2564 - 30/12/2564 0/29 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
17. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/10 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
18. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 1/2 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
19. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/20 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
20. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 1/15 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
21. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 11/13 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
22. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 4/50 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
23. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/18 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
24. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/20 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
25. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 1/28 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
26. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/12/2564 - 31/12/2564 1/25 ทั่วไป (รอบ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
27. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 01/12/2564 - 31/12/2564 3/35 ทั่วไป (รอบ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
28. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 0/29 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
29. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2564 - 31/12/2564 2/28 - ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร