ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  เฉพาะ วนศ. รอบ 1
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/08/2562 - 03/04/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 21/25 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป (รอบ3)
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 21/01/2563 - 16/03/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4/23 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 20/01/2563 - 16/03/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4/20 นักเรียนใหม่
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 06/01/2563 - 02/02/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4/56 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 06/01/2563 - 31/01/2563 วิทยาลัยช่างศิลป 14/27 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 06/01/2563 - 02/02/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2/12 นักเรียนใหม่
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป (รอบ 3)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 16/01/2563 - 31/01/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 9/60 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 16/01/2563 - 31/01/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 12/20 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่3)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 10/01/2563 - 31/01/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 5/9 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 16/01/2563 - 31/01/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5/7 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 06/01/2563 - 18/03/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 3/35 นักเรียนใหม่
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 06/01/2563 - 18/03/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 15/25 นักเรียนใหม่
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 10/01/2563 - 31/01/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2/7 นักเรียนใหม่
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 16/01/2563 - 31/01/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5/5 นักเรียนใหม่
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 01/01/2563 - 31/01/2563 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 9/5 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่3)วนศ.สพ.2563
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 20/01/2563 - 06/03/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 0/22 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute