ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 20/01/2564 - 20/02/2564 0/16 - ทั่วไปรอบ3 ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 20/01/2564 - 20/02/2564 0/11 - ทั่วไปรอบ3 ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
3. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 10/02/2564 3/23 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 10/02/2564 13/14 ทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/12/2563 - 25/03/2564 8/36 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/12/2563 - 25/03/2564 9/32 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
7. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/12/2563 - 19/02/2564 7/25 ทั่วไป (รอบ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร
8. คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 01/12/2563 - 19/02/2564 13/35 ทั่วไป (รอบ 2) ครั้งที่ 2 กรอกใบสมัคร