ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/02/2566 - 20/03/2566 0/30 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/02/2566 - 20/03/2566 0/60 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
3. วิทยาลัยช่างศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 06/02/2566 - 13/03/2566 0/20 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 27/01/2566 - 01/05/2566 6/32 ทั่วไป รอบที่ 3 ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 27/01/2566 - 01/05/2566 3/27 ทั่วไป รอบที่ 3 ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
6. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 25/01/2566 - 20/03/2566 1/15 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
7. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 25/01/2566 - 20/03/2566 14/25 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
8. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ 23/01/2566 - 28/02/2566 0/20 ทั่วไป(รอบที่3) ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
9. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 23/01/2566 - 28/02/2566 2/25 ทั่วไป(รอบที่3) ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
10. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 23/01/2566 - 28/02/2566 3/50 ทั่วไป(รอบที่3) ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร