ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  เฉพาะ วนศ. รอบ 1
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/08/2562 - 03/04/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 16/25 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป (รอบ 2)
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 3/30 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 3/30 นักเรียนใหม่
  รอบ 2
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 01/11/2562 - 30/11/2562 คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ 4/25 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 01/11/2562 - 30/11/2562 คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ 16/30 นักเรียนใหม่
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 01/11/2562 - 30/11/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 10/68 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยช่างศิลป 1/28 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 01/11/2562 - 30/11/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2/20 นักเรียนใหม่
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป(รอบที่2)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 4/30 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 17/104 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลป 5/17 นักเรียนใหม่
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 2/16 นักเรียนใหม่
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 4/15 นักเรียนใหม่
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 3/14 นักเรียนใหม่
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1/53 นักเรียนใหม่
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2/7 นักเรียนใหม่
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2/26 นักเรียนใหม่
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 0/30 นักเรียนใหม่
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 0/35 นักเรียนใหม่
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 43/49 นักเรียนใหม่
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 7/19 นักเรียนใหม่
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 6/10 นักเรียนใหม่
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 7/10 นักเรียนใหม่
16. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 9/20 นักเรียนใหม่
17. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 5/1 นักเรียนใหม่
18. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 2/12 นักเรียนใหม่
19. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลป 6/5 นักเรียนใหม่
20. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 1/25 นักเรียนใหม่
21. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 3/30 นักเรียนใหม่
22. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 8/30 นักเรียนใหม่
23. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 5/9 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่2)วนศ.สพ.2563
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 3/26 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 1/5 นักเรียนใหม่
  ทั่วไปรอบที่2 วนศ.นครศรีฯ 2563
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1/14 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/11/2562 - 30/11/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 4/16 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute