ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
  ทั่วไป (รอบ3)
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 27/01/2563 - 30/04/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 8/27 นักเรียนใหม่
  รอบ 3
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 10/02/2563 - 10/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 11/37 นักเรียนใหม่
คณะศิลปวิจิตร
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 20/02/2563 - 20/04/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 13/49 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 01/03/2563 - 20/04/2563 วิทยาลัยช่างศิลป 5/13 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 20/02/2563 - 20/04/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6/10 นักเรียนใหม่
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป (รอบที่ 4)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 11/03/2563 - 10/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2/18 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 11/03/2563 - 10/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 5/5 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 01/03/2563 - 30/04/2563 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 4/10 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่ 5)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 23/03/2563 - 15/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลป 0/10 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 23/03/2563 - 15/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลป 2/2 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่3)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 18/03/2563 - 30/04/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 2/20 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 10/02/2563 - 10/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1/17 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 06/01/2563 - 07/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 7/35 นักเรียนใหม่
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 27/01/2563 - 30/04/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 13/41 นักเรียนใหม่
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 06/01/2563 - 07/05/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 26/25 นักเรียนใหม่
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 27/01/2563 - 30/04/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 12/3 นักเรียนใหม่
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 18/03/2563 - 30/04/2563 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 5/10 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute