ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 05/03/2564 - 30/04/2564 0/16 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 05/03/2564 - 30/04/2564 1/20 - ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
3. คณะศิลปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/04/2564 - 15/04/2564 2/58 ทั่วไป (รอบ 4) ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
4. วิทยาลัยช่างศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) 01/04/2564 - 30/04/2564 0/20 ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
5. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 30/03/2564 - 16/04/2564 0/20 - ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
6. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 01/04/2564 - 30/04/2564 1/20 - ทั่วไป(รอบที่4) ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
7. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 01/04/2564 - 30/04/2564 3/70 - ทั่วไป(รอบที่4) ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
8. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 30/03/2564 - 20/04/2564 3/17 - ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
9. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 30/03/2564 - 20/04/2564 2/10 - ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
10. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 15/03/2564 - 30/04/2564 2/10 - ทั่วไป (รอบที่ 4) ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
11. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 15/03/2564 - 23/04/2564 1/21 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
12. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 15/03/2564 - 23/04/2564 0/6 ทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร