ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป(รอบที่ 4)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 16/05/2562 - 20/05/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 0/7 นักเรียนใหม่
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 16/05/2562 - 20/05/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 4/10 นักเรียนใหม่
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 16/05/2562 - 20/05/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1/3 นักเรียนใหม่
  ทั่วไป(รอบที่2)
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 01/11/2561 - 31/05/2562 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 16/16 นักเรียนใหม่


Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute