ประกาศรับสมัคร

ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลำดับ สถาบันที่รับสมัคร หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ เอกสารแนบ ประเภทรับสมัคร กรอกใบสมัคร
1. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 10/05/2564 - 20/05/2564 0/10 - ทั่วไป (รอบพิเศษ2) ครั้งที่ 5 กรอกใบสมัคร
2. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/05/2564 - 16/05/2564 0/25 ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
3. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 01/05/2564 - 16/05/2564 3/2 ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
4. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 07/05/2564 - 20/05/2564 1/20 - ทั่วไป(รอบที่5) ครั้งที่ 5 กรอกใบสมัคร
5. คณะศิลปวิจิตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 07/05/2564 - 20/05/2564 0/70 - ทั่วไป(รอบที่5) ครั้งที่ 5 กรอกใบสมัคร
6. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/05/2564 - 16/05/2564 0/21 ทั่วไป ครั้งที่ 5 กรอกใบสมัคร
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 01/05/2564 - 15/05/2564 1/4 ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 28/04/2564 - 14/05/2564 1/20 รอบทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
9. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 28/04/2564 - 14/05/2564 4/17 รอบทั่วไป ครั้งที่ 3 กรอกใบสมัคร
10. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 30/03/2564 - 12/05/2564 8/17 - ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร
11. วิทยาลัยนาฏศิลป หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 30/03/2564 - 12/05/2564 11/10 - ทั่วไป ครั้งที่ 4 กรอกใบสมัคร