ระบบรับสมัครระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มต้น-สิ้นสุดการสมัคร สถาบันที่รับสมัคร ผู้สมัคร/ประกาศรับ กรอกใบสมัคร
คณะศิลปศึกษา
  ทั่วไป
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 14/02/2561 - 31/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4/4
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 13/03/2561 - 23/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 6/11
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 13/03/2561 - 23/03/2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 6/6


Copyright 2010 - Bunditpatanasilpa Institute