ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง และห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/01/2558
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 16/12/2557
   - ปรกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษา "มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์" | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/11/2557
   - ประกาศ สบศ.เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา เทอม 2/57 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/10/2557
   - คู่มือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/03/2556
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/11/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ (ม.๑/ม.๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/01/2558
   - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/01/2558
   - รายชื่อเครือข่ายครูผู้สอนนาฏศิลป ดนตรี ที่สามารถรับรองความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/01/2558
   - แบบรับรองความสามารถพิเศษ เพื่อสมัครเรียนต่อ วนศ.สุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/12/2557
   - ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/12/2557
   - ตารางเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/11/2557
   - ตารางเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 03/10/2557
   - ตารางเรียน ม.4-6 ภาคเรียน 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 03/10/2557
   - นโยบายรัฐบาลแถลงต่อ สนช.เมื่อ 12 กันยายน 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/09/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/11/2557
   - ตารางเรีัยนภาคเรียนที่ 2 ระดับพื้นฐาน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - แผนการเรียนรดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - ตารางสอนภาคเรียนที 2 /2557 ภาควิชานาฏศิลป์ไทย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - ตารางสอนภาคเรียนที 2 /2557 ภาควิชาดุริยางค์ไทย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - เตรียมความพร้อมสอบ GAT/PAT 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/09/2557
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 10/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/12/2557
   - รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/11/2557
  คณะศิลปวิจิตร
   - ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยช่างศิลป | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 27/12/2557