ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ประเภทนักศึกษาทั่วไป (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/12/2557
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) และส่วนภูมิภาคปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/12/2557
   - ปรกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษา "มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์" | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/11/2557
   - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/10/2557
   - ประกาศ สบศ.เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา เทอม 2/57 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/10/2557
   - ประกาศ รายชื่อนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถด้านศิลปะดีเด่น และทุนคีตศิลป์ไทย คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/11/2556
   - คู่มือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/03/2556
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/11/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - ประกาศเลขที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ โครงการพิเศษและนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/12/2557
   - นาฏศิลป์สุโขทัย จัดการแสดงชุด “สยามสุวรรณภูมิ”แสดงอัตลักษณ์ประเทศไทย ในพิธีปิดการเฉลิมฉลอง ค.ศ.2014 ปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาเซียน-จีน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/11/2557
   - ตารางเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/11/2557
   - ตารางเรียน ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 03/10/2557
   - ตารางเรียน ม.4-6 ภาคเรียน 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 03/10/2557
   - นโยบายรัฐบาลแถลงต่อ สนช.เมื่อ 12 กันยายน 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/09/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/11/2557
   - ตารางเรีัยนภาคเรียนที่ 2 ระดับพื้นฐาน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - แผนการเรียนรดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - ตารางสอนภาคเรียนที 2 /2557 ภาควิชานาฏศิลป์ไทย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - ตารางสอนภาคเรียนที 2 /2557 ภาควิชาดุริยางค์ไทย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - เตรียมความพร้อมสอบ GAT/PAT 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/09/2557
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 10/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/12/2557
   - รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/11/2557