ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ2558 (การลงทะเบียนOnline) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 27/05/2558
   - การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกที่ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(วิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่งและวิทยาลัยช่างศิลป) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 27/05/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 19/05/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/04/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/04/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/04/2558
   - ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - สถิติการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ขั้นตอนการรายงานตัวในระบบทะเบียน online ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 16/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - กำหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/03/2558
   - รายชื่อนักศึกษาสำรองเรียน คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/02/2558
   - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/02/2558
   - คู่มือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/03/2556
  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   - ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 16/05/2558
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - กำหนดการช่วงเดือนมกราคม -พฤษภาคม 2558ที่นักเรียน นักศึกษา ควรทราบ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/01/2558
   - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/01/2558
   - นโยบายรัฐบาลแถลงต่อ สนช.เมื่อ 12 กันยายน 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/09/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - ตารางเรียนนาฏศิลป์ 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/05/2558
   - ตารางเรียนดนตรีไทย 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/05/2558
   - ตารางเรียนคีตศิลป์ไทย 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/05/2558
   - แผนการศึกษา 1/2558 นาฏศิลป์ไทยศึกษา วนศ.สพ. | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/05/2558
   - แผนการศึกษา 1/2558 ดนตรีไทย วนศ.สพ. | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/05/2558
   - แผนการศึกษา 1/2558 คีตศิลป์ไทย วนศ.สพ. | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
  วิทยาลัยช่างศิลป
   - กำหนดการงานทะเบียน 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558
   - แจ้งกำหนดการงานทะเบียนและวัดผล 2/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558
  คณะศิลปศึกษา
   - ประกาศ สำหรับนักศึกษา คณะศิลปศึกษา (รหัส๕๘) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558