ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  


  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศ รายชื่อนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถด้านศิลปะดีเด่น และทุนคีตศิลป์ไทย คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/11/2556
   - ปฏิทินจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะนักศึกษาส่วนกลาง) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 09/05/2556
   - ปฏิทินจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะนักศึกษาเครือข่าย ส่วนภูมิภาค) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 09/05/2556
   - คู่มือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/03/2556
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - แจ้งเลื่อนการลงทะเบียนและกรอกคะแนน (แก้ไข) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 31/03/2557
   - กรอกคะแนน ภาคเรียน 2/2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/03/2557
   - รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/03/2557
   - ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/03/2557
   - ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/03/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
   - การสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/02/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการนาฏศิลป์ ดนตรี | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/04/2557
   - วนศ.สุโขทัย กับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 สูงสุด | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2557
   - รับสมัคร รอบ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 02/04/2557
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 และม.4 ประเภทสอบแข่งขัน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 31/03/2557
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 และม.4 ประเภทโควตา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/03/2557
   - ใบชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/02/2557
   - รากแก้วนาฏดุริยางคศิลป์ ภาคเรียนที่ 1/2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 23/01/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
   - ยื่นคำร้อง แก้ 0 ร มส | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/03/2557
   - อนุมัติ จบ ม.3 และ ม.6 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/03/2557
   - รับ ปพ.1 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/03/2557
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/03/2557