ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศสถาบันฯเรื่องทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 03/02/2559
   - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/01/2559
   - แบบฟอร์มการตรวจสอบการอนุมัติรายชื่อนักศึกษาจบหลักสูตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สรุปรวม ปีการศึกษา 2555 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สรุปรวม ปีการศึกษา 2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สรุปรวม ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - คู่มือรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 05/11/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปไทย แขนงวิชาจิตรกรรมไทย คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปไทย แขนงวิชาช่างสิปปหมู่ คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาดนตรีไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาคีตศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/10/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/10/2558
   - ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ล่าสุด) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 21/09/2558
   - ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/05/2558
   - เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ2558 (การลงทะเบียนOnline) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 27/05/2558
   - ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/11/2558
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - ประมาณการค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/01/2559
   - แบบรับรองความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์-ดนตรี สำหรับสมัครเรียนต่อ วนศ.สุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทความสามารถพิเศษ(โควตา) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 05/01/2559
   - รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 04/01/2559
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 04/01/2559
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
  วิทยาลัยช่างศิลป
   - กำหนดการงานทะเบียน 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558
   - แจ้งกำหนดการงานทะเบียนและวัดผล 2/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/10/2558
  คณะศิลปวิจิตร
   - ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2559วิทยาลัยช่างศิลป | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/12/2558
   - ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ปวช.วิทยาลัยช่างศิลป | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/12/2558
  คณะศิลปศึกษา
   - การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1/ม.4 ปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 16/12/2558