ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศ รายชื่อนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถด้านศิลปะดีเด่น และทุนคีตศิลป์ไทย คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/11/2556
   - คู่มือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/03/2556
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - นโยบายรัฐบาลแถลงต่อ สนช.เมื่อ 12 กันยายน 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/09/2557
   - ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/07/2557
   - ข้อมูลจำนวน นร. นศ. ประจำปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/07/2557
   - ข้อมูลจำนวนครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/07/2557
   - งบประมาณ และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/07/2557
   - ข้อมูลอาคารสถานที่ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/07/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม วิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.TC.) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 10/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557