ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/01/2560
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/01/2560
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้ประเภทสำรองมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/12/2559
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/11/2559
   - แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/11/2559
   - คู่มือรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 03/08/2559
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/05/2559
   - ปฏิทินการจัดการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/05/2559
   - ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   - รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/02/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
   - รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 21/11/2559
  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
   - รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/11/2559
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - แบบฟอร์มการกรอกคะแนนระหว่างภาค V.2010 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/01/2560
   - แบบฟอร์มการกรอกคะแนนระหว่างภาค V.2003 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/01/2560
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/12/2559
   - ตารางเรียน ระดับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/10/2559
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
   - ไฟล์ข้อมูลอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (เกณฑ์ประเมิน) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/11/2559
   - ไฟล์ข้อมูลอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (ตัวอย่างแผนฯ ม.ต้น) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/11/2559
   - ไฟล์ข้อมูลอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (ตัวอย่างแผนฯ ม.ปลาย) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/11/2559
   - ไฟล์ข้อมูลอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกง | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/11/2559
   - ไฟล์ข้อมูลอบรมเศรษฐกิจพอเพียง (ถอดรหัสปรัชญา) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/11/2559
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/11/2559
  คณะศิลปศึกษา
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/12/2559
   - รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2559