ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/08/2562-31/03/2563
   - ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๒ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 22/04/2562-29/05/2563
   - สถิติการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/10/2561-31/10/2563
  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 23/08/2562-30/09/2562
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 29/08/2562-14/03/2563
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 09/09/2562-31/12/2562
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (วนศ.สพ.) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 27/08/2562-31/10/2562
   - ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกป.ตรี 2563 วนศ.สพ. | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/08/2562-31/12/2562
   - ดาวโหลดใบรายงานตัวเข้าต่อ ป.ตรี 2563 วนศ.สพ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 01/08/2562-31/12/2562
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 26/05/2558-31/12/2562
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 26/05/2558-31/12/2562
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 06/08/2557-31/08/2565
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 12/05/2557-31/12/2570
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 12/05/2557-31/12/2570
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. |
ตั้งแต่ 30/08/2562-16/02/2563