ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/05/2558
   - เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ2558 (การลงทะเบียนOnline) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 27/05/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 19/05/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/04/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/04/2558
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/04/2558
   - สถิติการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
   - แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/04/2558
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/01/2558
   - นโยบายรัฐบาลแถลงต่อ สนช.เมื่อ 12 กันยายน 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/09/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - ตารางเรียนนาฏศิลป์ 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/05/2558
   - ตารางเรียนดนตรีไทย 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/05/2558
   - ตารางเรียนคีตศิลป์ไทย 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
  วิทยาลัยช่างศิลป
   - กำหนดการงานทะเบียน 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558
   - แจ้งกำหนดการงานทะเบียนและวัดผล 2/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558