ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/09/2559
   - คู่มือรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 03/08/2559
   - แบบฟอร์มการนำเข้าข้อมูลระบบโปรแกรมทะเบียนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 21/07/2559
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/05/2559
   - ปฏิทินการจัดการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/05/2559
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปวิจิตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2559
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2559
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2559
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2559
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2559
   - แผนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 07/04/2559
   - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/01/2559
   - แบบฟอร์มการตรวจสอบการอนุมัติรายชื่อนักศึกษาจบหลักสูตร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สรุปรวม ปีการศึกษา 2555 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สรุปรวม ปีการศึกษา 2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สรุปรวม ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล) ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 01/12/2558
   - ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
   - ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในระบบOnline | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 17/04/2558
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557