ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 19/02/2561
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/01/2561
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 08/12/2560
   - (สำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่)ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/03/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   - รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 16/02/2561
   - รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 02/02/2561
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/10/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
   - รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 25/11/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - ประมาณการค่าใช้จ่ายเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 04/12/2560
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/11/2560
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี2561 (รอบ2) | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 21/02/2561
   - หลักสูตร58 นาฏศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - หลักสูตร58 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/05/2558
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
  คณะศิลปศึกษา
   - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ2) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/02/2561