ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร ครู / อาจารย์ นักเรียน / นักศึกษา ผู้ปกครอง

ข่าวประกาศ  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
กระดานข่าว  
ลงทะเบียน
อบรมการใช้งาน
 

 
รับสมัครระดับพื้นฐาน
(ม. 1 - ม. 6)
 
รับสมัครอาชีวศึกษา
(ปวช. - ปวส.)
 
รับสมัครอุดมศึกษา  

 
กรอกข้อมูล
นักศึกษาใหม่
 
พิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่
 

ข่าวประกาศ

  สถานศึกษา :

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   - กำหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/03/2558
   - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/02/2558
   - รายชื่อนักศึกษาสำรองเรียน คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/02/2558
   - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฎดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/02/2558
   - ปรกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษา "มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์" | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 28/11/2557
   - คู่มือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 29/03/2556
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 23/03/2558
   - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 11/11/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียนต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/03/2558
   - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 16/03/2558
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 09/02/2558
   - ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 11-13 มีนาคม 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 30/01/2558
   - กำหนดการช่วงเดือนมกราคม -พฤษภาคม 2558ที่นักเรียน นักศึกษา ควรทราบ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 26/01/2558
   - ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ (ม.๑/ม.๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 22/01/2558
   - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/01/2558
   - ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/12/2557
   - ตารางเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 20/11/2557
   - นโยบายรัฐบาลแถลงต่อ สนช.เมื่อ 12 กันยายน 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 13/09/2557
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
   - รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 18/11/2557
   - ตารางเรีัยนภาคเรียนที่ 2 ระดับพื้นฐาน | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - แผนการเรียนรดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที 2/2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - ตารางสอนภาคเรียนที 2 /2557 ภาควิชานาฏศิลป์ไทย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - ตารางสอนภาคเรียนที 2 /2557 ภาควิชาดุริยางค์ไทย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/10/2557
   - แบบรายงานการอบรม/สัมมานา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานบุคลกร ฝ่ายบริหาร | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 06/08/2557
   - แบบฟอร์มใบลา | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 24/06/2557
   - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2557 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 10/06/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ต้น | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
   - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี(ฉบับปรับปรุง) ม.ปลาย | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 12/05/2557
  วิทยาลัยช่างศิลป
   - กำหนดการงานทะเบียน 1/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558
   - แจ้งกำหนดการงานทะเบียนและวัดผล 2/2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 15/03/2558
  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   - รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2558 | รายละเอียดเพิ่มเติม.. | : 14/03/2558