ระบบการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ชื่อสถานศึกษา ชื่อหลักสูตร ประเภท วันเริ่ม - สิ้นสุด เอกสารแนบ นักเรียนเก่า นักเรียนใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  สอบคัดเลือก   21/12/2563  -  31/01/2564    
     ความสามารถพิเศษ   03/12/2563  -  31/01/2564  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ความสามารถพิเศษ   03/12/2563  -  31/01/2564  
     สอบคัดเลือก   21/12/2563  -  31/01/2564    
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  โควต้า   01/11/2563  -  31/01/2564  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  โควต้า   01/11/2563  -  31/01/2564  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  โควต้า   01/12/2563  -  30/01/2564  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  โควต้า   01/12/2563  -  30/01/2564  
Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute