กรุณาแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ก่อนกรอกข้อมูล
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ พุทธศักราช 2562 วิทยาลัยนาฏศิลป(ปวช)
 ชาย    หญิง
  
 พิการ    ปกติ
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
 150,000-300,000 บาทต่อปี
 มากกว่า 300,000 บาทต่อปี
1. ใบรับรองผลการเรียน หรือ ปพ 1 : บ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา มารดา)
1. ใบรับรองแพทย์
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1. ค่าสมัครเรียน 100.0 บาท