กรุณาแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ก่อนกรอกข้อมูล
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ พุทธศักราช 2562 วิทยาลัยนาฏศิลป(ปวช)
 ชาย    หญิง
  
 พิการ    ปกติ
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
 150,000-300,000 บาทต่อปี
 มากกว่า 300,000 บาทต่อปี
1. ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) กำลังเรียน 4 ภาคเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(นักเรียน) จำนวน 1 ชุด
1. บัตรประจำตัวผู้สอบ (ติดรูปจำนวน 2 รูป)ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสามารถพิมพ์บัตรได้หลังสมัครแล้ว 1 วัน
1. ยื่นเอกสารการสมัครและรายงานตัวในวันสอบคัดเลือก(วันที่ 19 ธันวาคม 2563)เวลา07.30-08.30น.