กรุณาแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ก่อนกรอกข้อมูล
วิทยาลัยนาฏศิลป
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)
 ชาย    หญิง
  
 พิการ    ปกติ
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
 150,000-300,000 บาทต่อปี
 มากกว่า 300,000 บาทต่อปี
1. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ชุด
1. ใบรับรองความเป็นนักเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
1. หลักฐานการชำระเงิน ค่าสมัคร 100.- บาท
1. ค่าสมัครสอบ 100.0 บาท