สมัครวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือโรคติดต่อร้ายแรง
3. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต
4. ต้องไม่เคย ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ

แนบรูปประจำตัวก่อนกรอกใบสมัคร

ภาพถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว (*.gif,*.jpg,*.png,*.bmp) เท่านั้น

เลขประจำตัวประชาชน   เลขที่ Passport
- - - -
ปี


กรณีไม่มีวิชาเอก/เครื่องมือให้ใส่ " - "

(*.gif,*.jpg,*.png,*.bmp)เท่านั้น

* สำเนาระเบียนการแสดงผลการเรียน (รบ.๑) โดยระบุผลการเรียน ๔ ภาคเรียน กรณียังไม่สำเร็จ ใช้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาและผลการเรียน ๓ ภาคการศึกษา :
(*.gif,*.jpg,*.png,*.bmp,*.pdf) เท่านั้น
* กรณียังไม่สำเร็จ ใช้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาและผลการเรียน ๓ ภาคการศึกษา :
(*.gif,*.jpg,*.png,*.bmp,*.pdf) เท่านั้น
* สำเนาบัตรประชาชนจำนวน ๑ ฉบับ :
(*.gif,*.jpg,*.png,*.bmp,*.pdf) เท่านั้น