ระบบการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ชื่อสถานศึกษา ชื่อหลักสูตร ประเภท วันเริ่ม - สิ้นสุด เอกสารแนบ นักเรียนเก่า นักเรียนใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1) วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   20/03/2560  -  30/04/2560      
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4) วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   20/03/2560  -  30/04/2560    
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1) วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   01/04/2560  -  30/04/2560      
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4) วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   01/04/2560  -  30/04/2560    
Copyright 2010 - Bunditpatanasilpa Institute