ระบบการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ชื่อสถานศึกษา ชื่อหลักสูตร ประเภท วันเริ่ม - สิ้นสุด เอกสารแนบ นักเรียนเก่า นักเรียนใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   05/02/2561  -  15/03/2561      
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   05/02/2561  -  15/03/2561    
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   19/02/2561  -  14/03/2561    
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   19/02/2561  -  14/03/2561  
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   04/01/2561  -  17/03/2561    
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   04/01/2561  -  17/03/2561  
     สอบแข่งขัน   04/01/2561  -  17/03/2561  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป์  โควต้า   01/11/2560  -  28/02/2561      
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์  โควต้า   06/11/2560  -  28/02/2561    
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   19/02/2561  -  14/03/2561      
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์  สอบแข่งขัน   19/02/2561  -  14/03/2561    
Copyright 2010 - Bunditpatanasilpa Institute