ระบบการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกาศรับสมัคร   ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร   วิธีการสมัคร   ข้อมูลติดต่อ
                 
» รายการประกาศรับสมัคร

ชื่อสถานศึกษา ชื่อหลักสูตร ประเภท วันเริ่ม - สิ้นสุด เอกสารแนบ นักเรียนเก่า นักเรียนใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  โควต้า   15/08/2562  -  31/01/2563  
     สอบแข่งขัน   01/02/2563  -  10/03/2563   * ยังไม่เปิดรับสมัคร *
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ พุทธศักราช 2562 วิทยาลัยนาฏศิลป(ปวช)  สอบแข่งขัน   01/02/2563  -  10/03/2563   * ยังไม่เปิดรับสมัคร *
     โควต้า   15/08/2562  -  31/01/2563  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  โควต้า   04/11/2562  -  27/02/2563    
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ พุทธศักราช 2562 วิทยาลัยนาฏศิลป(ปวช)  โควต้า   04/11/2562  -  27/02/2563    
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  โควต้า   01/12/2562  -  30/01/2563  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ พุทธศักราช 2562 วิทยาลัยนาฏศิลป(ปวช)  โควต้า   01/12/2562  -  30/01/2563  
Copyright 2010 © Bunditpatanasilpa Institute