กรุณาแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ก่อนกรอกข้อมูล
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ พุทธศักราช 2562 วิทยาลัยนาฏศิลป(ปวช)
 ชาย    หญิง
  
 พิการ    ปกติ
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
 150,000-300,000 บาทต่อปี
 มากกว่า 300,000 บาทต่อปี
1. เมื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบนี้เรียบร้อยแล้ว
1. ให้นักเรียนไปทำข้อสอบเฉพาะบุคคลผ่าน Google forms
1. โดยพิมพ์หรือก็อปปี้ลิงค์ forms.gle/hXGTkrADU3SJbwix8 ไปใส่ในเว็บบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
1. ระบบข้อสอบเฉพาะบุคคลขัดข้องติดต่อ 08-4492-3795 (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี)