กรุณาแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ก่อนกรอกข้อมูล
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ม.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป์
 ชาย    หญิง
  
 พิการ    ปกติ
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม
 ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
 150,000-300,000 บาทต่อปี
 มากกว่า 300,000 บาทต่อปี
1. ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือใบรับรองความเป็นนักเรียน(ปพ.7)
1. บัตรประจำตัวผู้สอบ ติดรูปถ่าย จำนวน 2 ใบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(นักเรียน) จำนวน 1 ชุด
1. แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
1. ยื่นเอกสารการสมัครและรายงานตัวในวันสอบคัดเลือก(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)